Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Správa nehnuteľností

Kontinuálne pre Vás získavame vyššiu výnosnosť vďaka znižovaniu prevádzkových nákladov a zvyšovaniu hodnoty Vašich nehnuteľností.

​Rozsah služieb oddelenia správy nehnuteľností  a poradenstva v oblasti správy nehnuteľností:

 • Analýza návrhu nájomnej zmluvy a kontrola s tým súvisiacich povinností (majiteľ/nájomca)

 • Príprava rozpočtov (prevádzkový/investičný) a stanovenie výšky spoločných prevádzkových nákladov budovy na m2/mesiac, odhadovaných spotrieb médií (priame merania/nepriame merania a ich pomerové rozúčtovanie na jednotlivých nájomcov)

 • Poradenstvo v projektovej a realizačnej fáze projektu (účasť na kontrolných dňoch – riešenie technických otázok s generálnym dodávateľom v mene klienta (snaha o minimalizáciu budúcich nevyhnutných zásahov do budovy a s tým spojeným zbytočným predražením niektorých častí projektu, ktoré vzniká z dôvodu neúčasti budúceho správcu budovy vo fáze projektovania budovy – včasné riešenie technických a technologických problémov, ktoré sa ukazujú až vo fáze reálnej prevádzky budovy)

 • Poradenstvo a komunikácia s budúcimi nájomcami budovy ( technická podpora nájomcov – vytvorenie správnych vzťahov (zástupca majiteľa/zástupca nájomcu) pre budúce fungovanie projektu

 • Správa nákladov na služby – priamy Facility Manažment alebo nastavenie a dojednanie spolupráce klienta s  firmou zabezpečujúcou budúci Facility Manažment v mene klienta

 • Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi služieb v zastúpení klienta

 • Riešenie sporných otázok týkajúcich sa záruk na zariadeniach budovy

 • Porady so zástupcami klienta a nájomcu

 • Kontrola povinností vyplývajúcich z nájomných zmlúv

 • Návrhy vylepšení a zmien (projektový management)

 • Podpora právnikov, konateľov a auditorov majiteľa

 • Vedenie evidencie správy nehnuteľnosti (evidencia nájmov, ich zvyšovaie, kalendár akcií, evidencia nájomcov, dokumentácia potrebných opráv, a pod.)

 • Vedenie finančnej správy nehnuteľnosti – Property Accounting (vyberanie nájmov, záloh na poplatky za služby, rozúčtovanie reálnych nákladov na sužby,......

 • Evidencia a riešenie vzniknutých poistných udalostí v budove (dojednanie poistnej zmluvy v mene klienta)​​​​