Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Projektový manažment

Vlastník alebo nájomca. Nová budova alebo prístavba. Relokácia alebo expanzia. Jedna alebo viac lokalít. Verejný alebo súkromný sektor. Váš partner pre projektový manažment, kdekoľvek na svete.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Oddelenie projektového manažmentu ponúka riadenie stavebných projektov (new build project management), vedenie projektov klientskej výstavby (fit-out management) a vedenie rekonštrukcií priestorov (refurbishment project management). Taktiež máme rozsiahle skúsenosti so stavebným poradenstvom v oblasti technického

posudzovania (technical due-deligence), dozoru investora a sledovanie a plánovanie údržby. Zastupujeme investora pri rokovaní so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré sa 

zúčastnňujú procesu výstavby. Projektový manažér dohliada nezávisle a nestranne na efektivitu investícií a zaisťuje informovanosť klienta, čím mu umožní uskutočňovať kvalifikované rozhodnutia, na ktorých základe zabezpečí projektový manažér komplené uskutočnenie prác.

Náš tím tvoria členovia kráľovskej komory znalcov RICS, stavební inžinieri, projektoví manažéri. Projektový manažér bude Vašou styčnou osobou v celom projekte. 

Prostredníctvom nášho tímu sme schopní ponúknuť nasledujúce služby:

Projektové riadenie

(novostavby, výstavba, rekonštrukcie a opravy)

 • koordinácia projektových prác a výstavby
 •  riadenie nákladov - od prípravy prvých projektových rozpočtov po riadenie nákladov vo fáze výstavby
 •  riadenie časového harmonogramu - vytvorenie harmonogramu výstavby a jeho aktualizácia počas celej doby trvania projektu
 •  výberové riadenie a zadávanie zákazok na projektové a architektonické práce, stavebné práce, nábytok, IT a ďalších dodávateľov
 •  riadenie kvality - kontrola práce tak aby bola zabezpečená najvyššia kvalita
 •  pravidelné informovanie klienta v priebehu celého procesu
 •  koordinácia zapojených odborných projektantov a inžinierov v priebehu návrhu a výstavby 
 • koordinácia sťahovania
 •  dokončenie a odovzdanie projektu, spísanie zoznamu závad a nedostatkov a kontrola ich odstránenia

Stavebné poradenstvo

 •  technické posúdenie a stavebné prieskumy pre predajcov, nakupujúcich a finančné inštitúcie
 •  koordinácia odborných konzultantov (napr. z odboru životného prostredia)
 •  monitorovanie priebehu výstavby, zasielanie priebežných správ bankám
 •  odhad nákladov súvisiacich s uvedením do pôvodného stavu
 •  časový a finančný plán údržby
 •  analýza závad

Udržateľnosť a LEED certifikácia

 •  poradenstvo v oblasti udržateľnosti a životného prostredia pre novostavby, rekonštrukcie a prevádzky
 •  interní zamestnanci s certifikátom LEED AP a LEED Green Associates
 •  kompletné riadenie procesu LEED precertifikácie a certifikácie
 •  zaistenie certifikácie BREEEAM
 •  ​zaistenie energetického auditu, analýzy nákladov v priebehu životnosti stavby 

Zastupujeme záujmy klienta vo všetkých týchto záležitostiach a tým mu umožňujeme plne sa venovať jeho obchodným aktivitám.