Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Privacy statement

Kto sme

Spoločnosť Jones Lang LaSalle (JLL), spolu so svojimi dcérskymi a pridruženými spoločnosťami, je popredným svetovým poskytovateľom služieb správy nehnuteľností a investícií.

Náš záväzok k ochrane osobných údajov

Našu povinnosť ochrany osobných informácií, ktoré nám poskytujete, berieme vážne. V tomto vyhlásení vysvetlíme, ako to robíme. Je tu uvedené, čo robíme s osobnými informáciami, ktoré uchovávame, ako ich chránime, a sú tu uvedené vaše práva na súkromie (ak je to uplatniteľné).

Ak zmeníme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Spoločnosť JLL môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov z času na čas aktualizovať. Keď to budeme musieť urobiť, zrevidované vyhlásenie bude uverejnené na tejto stránke a tam, kde je to vhodné, bude uverejnené oznámenie na našej domovskej stránke. Z času na čas by ste si mali pozrieť túto stránku, aby ste si prečítali zmeny, ktoré sme uskutočnili.

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme:

Keď zhromažďujeme osobné informácie, otvorene informujeme o tom, ako ich budeme používať.

Zhromažďujeme informácie:

 • prostredníctvom našej webovej lokality alebo webovej lokality našich pridružených spoločností - napríklad mená, adresy alebo údaje týkajúce sa elektronickej pošty,
 • zo stretnutí s personálom alebo obchodnými kontaktmi, napríklad výmenou firemných vizitiek alebo zhromažďovaním informácií na konferenciách alebo obchodných podujatiach,
 • ktoré nám poskytujete v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme, napríklad v súvislosti s nájomnými zmluvami alebo dohodami o prenájme,
 • ktoré používame na overenie vašej totožnosti, napríklad pas alebo doklad o pobyte.


Náš právny základ pre spracovanie vašich informácií

Spoliehame sa na viacero rôznych právnych základov pre spracovanie osobných informácií a osobných informácií osobitnej kategórie - patrí medzi ne spracovanie osobných informácií v prípade, keď je to v našom oprávnenom záujme, keď je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo keď je spracovanie potrebné pre plnenie našich povinností podľa pracovného práva. V prípade, keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, to znamená, že osobné informácie používame na naše podnikanie a poskytovanie služieb, o ktoré sme boli požiadaní. Zhromažďujeme len informácie, ktoré boli poskytnuté dobrovoľne, nemusíte nám poskytovať osobné informácie. Ak nám však neposkytnete informácie, ktoré potrebujeme na základe právnych predpisov alebo ktoré potrebujeme na vykonávanie našej práce, môže sa stať, že vám nebudeme môcť ponúknuť určité produkty a služby.

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné informácie používame v súlade so všetkými relevantnými právnymi predpismi a môžeme ich používať jedným alebo viacerými nasledujúcimi spôsobmi:

 • Môžeme používať osobné informácie nájomcov alebo iných fyzických osôb, ktoré ste nám poskytli, aby sme vykonávali určitú prácu, napríklad manažment prenájmu vo vašom mene.
 • Môžeme používať kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete, aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti.
 • Môžeme používať doklady na overenie totožnosti na splnenie regulačných a právnych požiadaviek na overenie toho, kto ste, ako podmienku poskytovania služieb a produktov spoločnosti JLL.
 • Môžeme používať osobné finančné informácie na posúdenie vašej spôsobilosti na produkty a služby spoločnosti JLL.
 • Keď nám na to dáte súhlas, používame osobné informácie na to, aby sme vám poskytovali marketingové a reklamné materiály o službách spoločnosti JLL, z odberu týchto materiálov sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom nášho marketingového oddelenia na adrese unsubscribe@jll.com
 • Osobné informácie sa môžu použiť na vaše informovanie o službách spoločnosti JLL, o ktoré by ste mohli mať záujem.
 • Osobné informácie sa používajú na to, aby bola vaša online skúsenosť čo najpríjemnejšia – napríklad nastavením súborov cookies a prispôsobením toho, čo vidíte na webovej lokalite. Navštívte stránku www.jll.com/cookies, kde nájdete ďalšie informácie.
 • Osobné informácie sa môžu použiť na ochranu zabezpečenia našich priestorov a priestorov, ktoré udržiavame pre tretie strany – napríklad prostredníctvom používania bezpečnostných kamier (CCTV).


S kým zdieľame osobné informácie

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať:

 • so zamestnancami spoločnosti JLL, ktorí to potrebujú na vykonávanie svojej práce,
 • s organizáciami, ktoré podporujú produkty alebo služby, ktoré vám poskytujeme,
 • s kýmkoľvek, s kým nám ich povolíte zdieľať,
 • s úradnými orgánmi na zisťovanie a predchádzanie kriminálnej činnosti, napríklad prania špinavých peňazí, krádeže, podvodu, terorizmu, počítačovej kriminality.


Nikdy nepredáme vaše osobné informácie a prijímame opatrenia, aby sme vaše údaje uchovávali v bezpečí a zabezpečené.

Oznámenie, aby sme vás už nekontaktovali

Ak ste nám poskytli súhlas, aby sme vám poskytovali marketingové materiály a informácie, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu unsubscribe@jll.com.

Kde uchovávame a spracúvame vaše informácie

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžeme prenášať a uchovávať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Môžu ich spracúvať zamestnanci alebo naši dodávatelia mimo EHP. Keď tak robíme, snažíme sa zaistiť, aby boli informácie bezpečné a riadne chránené.

Uchovávanie vašich informácií v bezpečí

Zaväzujeme sa udržiavať riadne zabezpečenie na ochranu osobných informácií, kdekoľvek sú uložené, a bez ohľadu na to, či sú v elektronickej alebo manuálnej forme. Na toto môžeme používať viacero mechanizmov v závislosti od toho, kde sú informácie uložené a vzťahu medzi spoločnosťou JLL a prijímajúcimi organizáciami.

Vaše práva

Tam, kde je to uplatniteľné, môžete mať nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných informácií:

Žiadať o kópiu informácií, ktoré uchovávame

Môžete získať prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese privacy@jll.com. Za poskytnutie týchto informácií si neúčtujeme žiadne poplatky. Môžete tiež požiadať, aby sme vám informácie, ktoré ste nám poskytli, dodali v strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich, ak chcete, mohli preniesť do inej organizácie.

Požiadať nás, aby sme nepoužívali vaše informácie

Ak z nejakého dôvodu nechcete, aby sme uchovávali alebo používali vaše informácie, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese info.slovakia@eu.jll.com. Môže sa stať, že si budeme musieť ponechať niektoré vaše informácie z právnych a obchodných dôvodov, napríklad kvôli dodržaniu regulačnej požiadavky.

Nechať si informácie opraviť

Ak sa domnievate, že osobné informácie, ktoré uchovávame, sú nesprávne, kontaktujte nás na adrese info.slovakia@eu.jll.com a my ich skontrolujeme a podľa potreby opravíme. Sme odhodlaní uchovávať osobné informácie, ktoré sú presné a aktuálne.

Ako dlho uchovávame vaše informácie

Snažíme sa uchovávať vaše informácie tak dlho, ako ich potrebujeme z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov. Potom ich bezpečným spôsobom vymažeme. Ak by ste chceli, aby sme vymazali vaše informácie, kontaktujte nás, na adrese info.slovakia@eu.jll.com.

Ako sa môžete sťažovať

Ak sa potrebujete sťažovať na naše zaobchádzanie s vašimi osobnými informáciami, kontaktujte nás, prosím, priamo na adrese privacy@jll.com. Ak nie ste spokojný s tým, ako riešime vašu sťažnosť, môžete, ak je to aplikovateľné, kontaktovať orgán na ochranu údajov vo vašej krajine. Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34.

Ako inak nás môžete kontaktovať:

Ak máte akékoľvek iné otázky o svojich osobných informáciách, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese privacy@jll.com.

Pri všetkých otázkach, ktoré sa netýkajú vašich osobných informácií, nás, prosím, kontaktujte info.slovakia@eu.jll.com.

Verzia 1.0 – 11. mája 2018